วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้ ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
อาศัยอำนาจตามข้อ 7 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรายศ หล้าหา
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะครุศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<< อ่านประกาศ>>