ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2555 ข้อ 11 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารส่วนราชการต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<< อ่านประกาศ>>