ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอน
1.1 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0022 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0127 จำนวน 1 อัตรา

<<อ่านประกาศ>>
<< แบบขอโอน-หนังสือยินยอมให้โอน>>