ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
อาศัยอำนาจตามข้อ 7 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 3 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยพัชร์ จิตพิไล
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<< อ่านประกาศ>>