วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้
1. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน ดังนี้
บริเวณชั้น 1 อาคารวิชญาการ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่ารายปี ปีละ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์2564 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
3.3 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.4 ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรค ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ รวม 3 โรค ได้แก่ เอ็กซเรย์ปอด โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสชนิดเอ

<<อ่านประกาศ>>