ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภา มรภ.เลย ครั้งที่ 2/2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2564 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม รับรายงานเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับรายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2564

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจาร์ประจำหลักสูตร การขออนุมัติเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏเลย การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะเทคโรโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi