ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในการประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 หจก.สมายโฟโต้ดิจิตอล
ลำดับที่ 2 บงกช ออแกไนซ์เซอร์

<< อ่านประกาศ>>