ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

งานพัสดุ อบรม “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ”

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราขการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการอบรมอบรม “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ”

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรม“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ” โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาส พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานการการจัดการอบรม รูปแบบจัดการอบรมผ่านระบบวีดีโอออนไลน์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการอบรมออนไลน์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi