ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2563 พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการบริหารกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยลาัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2563 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมกมรสภามหาวิทยลัยราชภัฏเลยจากคณาจารย์ประจำ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากตำแหน่งผู้บริหาร รายงานงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายงานการดำเนินการ การขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2555 และ เข้าปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2564 รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา การออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานการประชุม

และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณรา การอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา การพิจารณาเลือกดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรณฑิต สาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) การขออนุมัติแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยลัยราชภัฏเลยแทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi