วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รุ่นที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2563

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับบัณฑิตและบรรยายพิเศษ เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในยุค Thailand 4.0 ให้บัณฑิตยึดถือปฏิบัติตามราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 มี 4 ด้าน การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และเป็นพลเมืองเมืองที่ดี และการจะทำงานประเกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ บัณฑิตอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ลงมือทำและสนุกกับการทำงาน มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่น มีความซื่อสัตย์ มีการสื่อสารที่ดี

จากนั่น รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานการฝึกซ้อมพิธีฯ กล่าวแนะนำสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร เส้นทางจราจร การเดินทาง การเตรียมตัวในวันรับจริง และให้บัณฑิตที่มาเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานบริญญาบัตร รุ่นที่ 2 เข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ เพราะเป็นงานพระราชพิธี ตรวจสอบรายชื่อ รายงานตัว และการแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยเฉพาะวันรับจริง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 และให้อาจารย์คุมแถวฝึกซ้อมพิธีสาธิตการเดินเข้ารับปริญญาบัตร การเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิต และให้บัณฑิตแยกฝึกซ้อมกลุ่มย่อยตามจุดที่กำหนด

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi