ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,300.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<