ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  โดยการประมูลด้วย ปากเปล่า  จำนวน 530 รายการ มีรายละเอียดในการประมูล ดังนี้
กำหนดดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 12.00 น.  ณ บริเวณงานพัสดุเก่า ข้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  09.00 -12.00 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 -15.00 น. ณ  ณ บริเวณงานพัสดุเก่า ข้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  >>เอกสารเพิ่มเติม<<