รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง 1. นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกรโยธา สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224–8 ต่อ 41115,41135

<<อ่านประกาศ>>

简体中文Englishไทย