วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริการ (เฉพาะกิจ)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริการ (เฉพาะกิจ) จำนวน 5 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริการ (เฉพาะกิจ) จำนวน 5 อัตรา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริการ (เฉพาะกิจ) จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
    การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 ธันวาคม 2561 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นโทรสอบถามได้ที่ 042 – 835224 ต่อ 41115 หรือ 42111

อ่านประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi