รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ(สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

<<อ่านประกาศ>>

简体中文Englishไทย