ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่๒มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดําเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะ ด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์และกําหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

คลิกอ่านประกา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi