ข่าวกิจกรรม โครงการ

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกรอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 กรอบ 8 กิจกรรม มีดังนี้

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โดยอยู่ภายใต้ประเด็น พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้พื้นถิ่น พันธุ์ข้าว พันธุ์ไผ่ และต้นยางนา

2. กรอบการใช้ประโยชน์ โดยอยู่ภายใต้ประเด็น การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อาหารท้องถิ่น ขนมพื้นบ้านโบราณ ข้าวจี่ ข้าวแดกงา ฯลฯ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ไผ่ กล้วย สับปะรด ผักสะทอน ผักหวาน พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวโพด ฯลฯ และการพัฒนาศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3. กรอบการสร้างจิตสำนึก โดยอยู่ภายใต้ประเด็น พัฒนาสวนไผ่ในพื้นที่ซำไก่เขี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สวนพฤษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยทั้ง 8 แห่ง และสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดยคณาจารย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ http://www.research.lru.ac.th หัวข้อ “ดาวน์โหลด” เลือก “แบบฟอร์ม” เลือกหัวข้อ “แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566” และส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 41141-2, 51143