วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมรับฟังด้วย นั้น
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันจังหวัดเลยมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ จึงกำหนดให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมรับฟังได้ไม่เกิน 50 คน และการเข้าร่วมกิจกรรมให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด D-M-H-T-T-A คือ Distancing (เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น) Mask wearing (สวมหน้ากากหน้ากากอนามัยตลอดเวลา) Hand washing (หมั่นล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง) Testing (ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด -19) Thaichana (ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ) เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

<<อ่านประกาศ>>