ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 001/2564 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ ได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้รายชื่อไม่เกินสามชื่อ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
3. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
อนึ่ง ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำเอกสารนำเสนอสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 25 ชุด โดยจัดส่งไปยังงานการประชุมและกิจการสภาฯ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อจัดส่งไปยังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมต่อไป
2. เตรียมการนำเสนอแนวนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<อ่านประกาศ>>