ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 002/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0523/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้
1. ตำแหน่งคณบดีที่สรรหา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ข้อ 5 ดังนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2 ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรม
2.4 มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการให้เกิดความก้าวหน้าแก่หน่วยงาน
2.5 มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2.6 มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการบริหาร ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
2.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
3. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
3.1 การรับสมัครทั่วไป โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีส่งใบสมัคร พร้อมประวัติผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
3.2 การเสนอชื่อ โดยบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ ต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
4. วิธีการรับสมัครทั่วไป และการเสนอชื่อ มีวิธีการดังนี้
4.1 การสมัครทั่วไป ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนด ระหว่างวันที่ 22 – 30 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4.2 การเสนอชื่อ ผู้เสนอชื่อจะต้องมายื่นใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ด้วยตนเอง โดยได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อได้เพียง 1 ครั้ง จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ ระหว่างวันที่ 22 – 30 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>
<< แบบประวัติแบบประวัติ>>
<< ใบเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี>>