ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 คน คือ นายก้าน กุณะวงษ์ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 6 วรรคสอง (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีคำสั่งที่ 009/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 จึงประกาศให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
1. คุณสมบัติ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
1.2 มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.3 มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
1.5 มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
1.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
1.7เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ เช่น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพในภาคเอกชนหรือด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. การเสนอชื่อ ให้อาจารย์ประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณบดีทุกคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

<< อ่านประกาศ>>
<< กำหนดการสรรหา>>
<< ใบเสนอชื่อ>>