ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ รุ่นที่ 1

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ รุ่นที่ 1 งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการ  มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  โดย ดร.พรรณิภา  ภูกองพลอย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ