ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับโอน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0153 จำนวน 1 อัตรา
2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน 50 ปี
2.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
2.3 ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
2.4 ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ ในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0153 จำนวน 1 อัตรา
(1) สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา สังคมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนวิทยาศาสตร์ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
(2) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ศิลปกรรม สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี ดิจิตอลอาร์ต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(3) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
(4) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
(5) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

<< อ่านประกาศ >>
<<แบบฟอร์มขอโอนหนังสือยินยอมให้โอน>>