ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่  13 กรกฎาคม 2564  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<