ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงิน ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา โดยงานทุนการศึกษา จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครฯได้ที่ http://www.lru.ac.th , http://std.lru.ac.th และส่งใบสมัครขอรับทุนฯดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามเวลาราชการ ณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<< อ่านประกาศ>>
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร>>