ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

ตามที่คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ได้ประกาศประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน (ห้องครอบครัว) จำนวน 1 ห้อง และประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 9 ห้อง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในระหว่างวันที่ 10 – 31 มกราคม 2567ณ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นั้น
คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>