มรภ.เลย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และคณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมรับเสด็จถวายรายงาน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับผิดชอบดูแล 4 จุด จุดห้องสาธิต ร่วมตกแต่งจุดห้องอนุบาล ตกแต่ง ร่วมออกแบบการจัดกิจกรรม​ทำขนมโค
จุดห้องสมุด ตกแต่งมุมสมเด็จ​ย่า​ มุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์​ ชั้นวางหนังสือ​ เบาะรองนั่ง​ โต๊ะญี่ปุ่น จุดฝึกอาชีพ พัฒนาหลักสูตรสตรีมศึกษา (STEAM EDUCATION) ​ชาใบหม่อนร่วมกับโรงเรียน

เวลา 13.00 น. กันยังทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านระบบออนไลน์

คลิกชมภาพฝึกซ้อมการรับเสด็จ 15 สิงหาคม 2564
คลิกชมการรับเสด็จ 16 สิงหาคม 2564
คลิกชมหัวหน้าส่วนราชการรับฟังพระบรมราโชวาท

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย