ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 2564-2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2565)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 2564-2565 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน มี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการศูนย์ สำนักที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi