ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/53323 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี               จำนวน 1 อัตรา

<<อ่านประกาศ>>