ข่าวรับสมัครงาน

ประการายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะ
ด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่เลขที่ ประจำตัวสอบชื่อ – สกุลหมายเหตุ
1002ว่าที่ ร.ต. หญิง ลภัสรดา  แก้วบุตรดี 
2007นางสาวพัตราภรณ์  มูลทานีสำรองลำดับที่  1
3010นางสาวบังอร  โสกัณทัดสำรองลำดับที่  2
4005นางสาวเบญญทิพย์  มุลาลินน์สำรองลำดับที่  3
5013นายธราดล  กุลลาสำรองลำดับที่  4
6009นายพัฒนชัย  ดวงแก้วสำรองลำดับที่  5

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐานเพื่อทำสัญญาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

<<อ่านประกาศ>>