ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มรภ.เลย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2564 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส เป็นประธานการประชุม และกรรมการ รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ นายอุดม อุกฤษฎ์ดุษฎี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ และนางสาวกมลวรรณ กองฉันทะ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi