ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 1/2565

หาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัย
จึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์ประจำ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
ประเภทห้องชุด  1  ห้องนอน  จำนวน 1 ห้อง
ประเภทห้องชุด  2  ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณาจารย์ประจำ
1.2 ข้าราชการและหรือคณาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยได้จัดบ้านพักให้แล้ว ไม่ถือเป็นผู้มีสิทธิขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
2. กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด
ให้ผู้มีสิทธิยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มกราคม 2565
3. หลักฐานที่จะนำมายื่นความประสงค์ขอเข้าพัก ดังนี้
3.1 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณียื่นขอพักห้องชุด 2 ห้องนอน) จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. งานบริหารงานบุคคลจะตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นความประสงค์และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารชุด พิจารณาจัดบุคลากรตามหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักต่อไป
5. ผู้ยื่นความประสงค์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุดจะขึ้นบัญชี

<< อ่านประกาศ>>

Slide
การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2565

This will close in 10 seconds

简体中文Englishไทย