ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0279/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ จำนวน 3 ร้าน ดังนี้
1. นางสาวอรรวี มั่งคั่ง ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการล็อคที่ 3
2. นางบรรจง มีคำทอง ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการล็อคที่ 4
3. นางอัญมาศ หล้าหา ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการล็อคที่ 8
2. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ จำนวน 1 ร้าน ดังนี้
1. นางสาวผกามาศ เบญมาศ ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการล็อคที่ 5
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับการคัดเลือก มาทำสัญญาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ
โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าหลักประกันสัญญา จำนวน 10,000 บาท และ
ค่าหลักประกันความเสียหาย จำนวนเงิน 10,000 บาท ในวันทำสัญญา กรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มาดำเนินการทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะตัดสิทธิ์และดำเนินการตามลำดับต่อไป และให้ผู้ประกอบการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยฯ

<<อ่านประกาศ>>