ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0853/2564
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.1.4 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ  งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41115 หรือ 41135

<< อ่านประกาศ>>