ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับโอน
1. ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0022 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0127 จำนวน 1 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอโอนมารับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและหนังสือยินยอมให้โอน/ย้าย หน่วยงาน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด) ได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th และยื่นแบบขอโอนมารับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ 2 วิธี ดังนี้
1 ยื่นแบบขอโอนด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 15 กันยายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
2 ส่งแบบขอโอนมารับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและหนังสือยินยอมให้โอน/ย้ายหน่วยงานพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซอง ถึงงานบริหารงานบุคคล (ขอโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 8 กันยายน 2566 ซึ่งจะยึดตามตราประทับประจำวันเป็นวันยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อขอโอนเป็นหลัก

<<อ่านประกาศ>>
<<แบบขอโอนหนังสือยินยอมให้โอน>>