ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e–bidding) ” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565  ถึงวันที่  27 มกราคม 2565
(3 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

3.ราคากลาง บก.01 จ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<