“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุม ลากิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิมตำบลเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุม ลากิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิมตำบลเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่  12 สิงหาคม 2565  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ไฟล์ที่ 1   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
ไฟล์ที่ 2   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4. ราคากลาง บก.01 จ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

 

简体中文Englishไทย