ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องฟูเรียร์อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร์ จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องฟูเรียร์อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร์ จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องฟูเรียร์อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร์ จำนวน  1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,748,333.-  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,748,333.-  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566

1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟูเรียร์อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร์ จำนวน  1 ชุด >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟูเรียร์อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร์ จำนวน  1 ชุด >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะจัดซื้อเครื่องฟูเรียร์อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร์ จำนวน  1 ชุด >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 จัดซื้อเครื่องฟูเรียร์อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร์ จำนวน  1 ชุด >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<