ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC  ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC  ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,202,600 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสองพัน หกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC  >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC  >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<