ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  โดยการประมูลด้วย ปากเปล่า  จำนวน 530 รายการ มีรายละเอียดในการประมูล ดังนี้

กำหนดดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00   น.  ณ บริเวณงานพัสดุเก่า ข้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  10.00 ถึง 12.00 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 -15.00 น. ณ  ณ บริเวณงานพัสดุเก่า ข้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 2 >> ดาวห์โหลดเอกสารเพิ่มเติม <<