ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับโอน
1.1   ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0029 จำนวน 1 อัตรา
1.2  ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 0001     จำนวน 1 อัตรา

<< อ่านประกาศ>>
<<แบบขอโอนหนังสือยินยอมให้โอน>>