ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. งานการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2565 และเรื่องเสนอเพื่อทราบ การพิจารณาการเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi