ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบ ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบและทำลายข้อสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบ ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบและทำลายข้อสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดทำข้อสอบ ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ และทำลายข้อสอบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,924,800 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,076,566.67 บาท (..สองล้านเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์..) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 4  มีนาคม 2565  ถึงวันที่ 13 มีนาคม  2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 14 มีนาคม 2565  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 8  มีนาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 8  มีนาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบฯ >>เอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบฯ >>เอกสารเพิ่มเติม<<
3.TOR ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบฯ >>เอกสารเพิ่มเติม<<
4. บก.06 ครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบฯ >>เอกสารเพิ่มเติม<<