ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.เลย ร่วมวางพานดอกไม้งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นุวัติ พิมพะบุตร และ ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภัคดี ร่วมวางพานดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นุวัติ พิมพะบุตร และ ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภัคดี เดินทางไปร่วมพิธีวางพานดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีการถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทย

คลิกชมภาพการวางพานดอกไม้

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi