ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,637,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,637,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  7 พฤศจิกายน 2565

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.ราคากลาง บก.01 จ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<