ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

จังหวัดเลย กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. จังหวัดเลย จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 16/2565 ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 16/2565 และคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 16/2565 กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43)

โดยมีวาระการประชุม แจ้งเพื่อทราบ จากฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการบริหารจัดการวัคซีนโควิค-19 สำหรับประชาชนจังหวัดเลย และมีการพิจารณราการจัดสรรวัคซีนโควิค-19 ของจังหวัดเลย และของบประมาณในการป้องกันและยังยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

โดยมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ได้ตรงนี้

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi