ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย สรงน้ำพระพุทธยาน และศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธยาน พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสรงน้ำศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 20 สืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินกิจกรรม จำกัดผู้ร่วมพิธี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

คลิกชมภาพ สรงน้ำพระพุทธยาน ศาลพระภูมิ 1 ศาลพระภูมิ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi