ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดเลย มรภ.เลย ติดตามการดำเนินงานการจ้างงานประชาชนได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และยกระดับเศรษฐกิจและสังคม


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 8-11 ตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร และนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางถึงสนามบินเลย ได้เข้าห้องพักผู้โดยสารพักผ่อนและพูดคุยข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเลยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และเดินทางต่อไปยังโรงแรมเลยพาเลทเพื่อพักผ่อน

เวลา 16.00 น. เดินทางจากโรงแรมเลยพาเลท ไปยังร้านอาหารล้านช้าง ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ร่วมรับประทานอาหารกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหัวส่วนราชการจังหวัดเลย ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเลย แล้วเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางจากโรงแรมถึงหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม จากนั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินชมนิทรรศการ การแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการลงพื้นที่แก้ไขปัญหา สร้างอาชีพ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมมอบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ภาคเอกชน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 5 ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภพากาารผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง ในการขับเคลื่อนจังหวัดเลยตามยุทธศาสตร์ต้องอาศัยทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนแบบบูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษามีปรัชญาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดวิสัยทัศน์ ภายในปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน มีแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 3 ปีนี้ ตั้งแต่ปี 2563-2565 ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปัจจุบันมี 5 คณะ คณะครุศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตร ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 10 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร ปริญญาเอก 2 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 12 หลักสูตร คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 10 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้สมัครผู้ร่วมโครงการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน จำนวน 47 คน และบัณฑิตจบใหม่ 38 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 20 ตำบลระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 2563 มีการสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน การส่งรายงานด้านการศึกษา การบริการและแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและนักเรียน 50 โรงเรียน ด้านเศรษฐกิจ ได้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ แบ่งเป็นช่องทางตลาดออนไลน์ 19 วิสากิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 50 ผลิตภัณฑ์ และด้านระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ในระยะที่ 2 และด้านข้อมูลเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น 20 ตำบล จำนวน 25 หมู่บ้าน เก็บบันทึกฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

เวลา 12.30 น. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้แนวคิดการเป็นนักพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมตอบข้อซักถามของนักศึกษา

จากนั่นเวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะเดินทางไปยังภูพระใหญ่ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สักการะพระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ หรือ พระใหญ่ บริเวณสกายวอคล์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอเชียงคาน ชมการแสดงวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่าดีหมี และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แล้วกลับที่พักโรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท

เวลา 16.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เดินทางไปยังลานวัฒนธรรมเชียงคาน บริเวณหน้าวัดท่าคก ถนนคนเดินเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ร่วมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา LRU-Start up ร่วมรับประทานอาหารพาแลง และเดินชมถนนคนเดิน

เวลา 06.00 น. คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร บริเวณถนนหน้าวัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน และเดินชมบรรยากาศยามเช้าริมโขง กลับที่พักและเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น

คลิกชมบรรยากาศ การต้อนรับที่สนามบินเลย งานเลี้ยงต้อนรับร้านอาหารล้านช้าง ชมนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ 1 2
บรรยากาศการประชุม 1 2 3 บรรยากาศรัฐมนตรี อว. พบนักศึกษา ตอบข้อซักถามนักศึกษา ชมสกายวอล์ค บ้านท่าดีหมี
ร่วมรับประทานอาหารพาแลง ตักบาตรเช้าวัดศรีคุณเมือง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi