วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีบ้านพักข้าราชการ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรซึ่งได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ได้เข้าพักอาศัย เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
จึงประกาศให้บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ดังนี้
1. บ้านพักข้าราชการ จำนวน 8 หลัง ดังนี้
1.1 เลขผังที่ 010 บ้านพักเดิม นางเสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
1.2 เลขผังที่ 011 บ้านพักเดิม ดร.มหิธร จิตตเกษม
1.3 เลขผังที่ 013 บ้านพักเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ขันติธรางกูร
1.4 เลขผังที่ 024 บ้านพักเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงพร ศรีจันทวงศ์
1.5 เลขผังที่ 025 บ้านพักเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
1.6 เลขผังที่ 034 บ้านพักเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช
1.7 เลขผังที่ 043 บ้านพักเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม
1.8 เลขผังที่ 052 บ้านพักเดิม นายชาติชาย โสภา
2. ผู้มีสิทธิสมัคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ไม่มีบ้านพักของตนในเขตอำเภอเมืองเลย หรือมีความเดือนร้อนในเรื่องที่พักอาศัย โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพัก ดังนี้
2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
2.3 หนังสือรับรองบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สูติบัตรของบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ที่ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบ้านพักจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก ต่อไป

<< อ่านประกาศ>>