ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ในที่ประชุมมีการรับรองการประชุม และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อยกระดับคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ และประเด็นการประเมินในปี พ.ศ. 2565 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi